privacyverklaring

Via onze website www.humatest.be worden privacygevoelige gegevens en persoonsgegevens verwerkt. humatest acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat wij: 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinde wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw rechten respecteren. Je hebt het recht om je persoonsgegevens op aanvraag in te kunnen zien, te corrigeren of te verwijderen. 

humatest (onderdeel van Eurofins Clinical Diagnostics België) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Door middel van deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde (persoons)gegevens van je. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • ·         Naam, Adres, Woonplaats-gegevens
 • ·         Emailadres
 • ·         Betalingsgegevens
 • ·         Productgegevens

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website dien je je eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Na ontvangst van jouw bestelling ontvang je een unieke code. Met deze unieke code kan je toegang krijgen tot jouw persoonlijke omgeving.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners (bv Bpost) zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn niet gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de geldende privacyregels na te leven.

Cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met behulp van een unieke code.

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 14 dagen voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Reviews

Over onze website en/of onze producten verzamelen we gebruikersbeoordelingen (reviews). Wij doen dit om onze service aan jou als klant en toekomstige klanten te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hierbij jouw gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang.

Na een aankoop sturen wij jou eenmalig een uitnodiging per email voor een beoordeling van onze dienstverlening. In een uitnodigingsmail staat ook altijd een opt-out opgenomen waarmee je eenvoudig kunt afmelden voor het ontvangen van dit type e-mails.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen door het sturen van een mail aan info@humatest.be.

Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens humatest

humatest

Engelse wandeling 7

8500 Kortrijk

info@humatest.be